Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Versenyvizsga könyvtárosi állásra

ANUNȚ

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „BOD PÉTER” organizează concurs la sediul său din mun. Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, jud. Covasna. Acesta va consta din două probe: proba scrisă în data de 24 mai 2023, ora 10, respectiv proba de interviu în data de 31 mai 2023, ora 10. Concursul vizează ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante: Bibliotecar S I.

Condiții specifice de participare:

- studii superioare de lungă durată în domeniul științelor umaniste, absolvite cu diplomă de licență; constituie avantaj specializarea în biblioteconomie și știința informării ori practica în acest domeniu, respectiv, cu o importanță egală, capacitatea de organizare și de desfășurare a activităților profesional-culturale din domeniul menționat, de coordonare a proiectelor aferente, experiența acumulată în acest sens;
- vechime în muncă în domeniul studiilor absolvite sau în domeniu profesional conex cu acestea: minim 3 ani și 6 luni;
- pe lângă limba română, scris și vorbit, cunoașterea la nivel mediu a încă unei limbi oficiale din Uniunea Europeană.

Pentru a participa la concurs, pe lângă condițiile specific enunțate mai sus, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 2022, după cum urmează:
- să aibă cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, respective să aibă domiciliul în România;
- să aibă capacitatea de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – cccodul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să nu fie condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
- nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit. h.

Calendarul de desfășurare al concursului:

15. 05. 2023, ora 15 – data limită a depunerii dosarelor de concurs
- în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția acestora;
- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații;
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor se produce soluționarea acestora și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse.

24. 05. 2023, ora 10 – proba scrisă
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise se produce notarea și comunicarea rezultatului probei scrise;
- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații;
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor se produce soluționarea acestora și comunicarea rezultatelor.

31. 05. 2023, ora 10 – proba de interviu
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu se produce notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu;
- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații;
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor se produce soluționarea acestora și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse;
- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. formular de înscriere tip, completat și semnat (descărcabil de aici);
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pentru care candidează;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie de concurs

1. Enache, Ionel: Planificarea și organizarea serviciilor de bibliotecă. Editura Universității din București, 2004.
2. Râpeanu, Anca: Servicii tradiționale în bibliotecile publice
3. IFLA – Comisia Biblioteci pentru Copii și Tineret: Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate copiilor
4. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul instituției (0267–351–609, biblio@kmkt.ro).

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve