Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Versenyvizsga titkári állásra

Nr. 687 / 28. 12. 2022

ANUNȚ

În temeiul legislației în vigoare și al adresei nr. 101.292 / 10. 11. 2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform HG nr. 1.336 / 28. 10. 2022, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „BOD PÉTER” organizează concurs la sediul său din mun. Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14. Acesta va consta din două probe: proba scrisă în data de 20 ianuarie 2023, ora 10, respectiv proba de interviu în data de 26 ianuarie 2023, ora 10. Concursul vizează ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante: Secretar.

Condiții specifice de ocupare:
• studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, de preferinţă în domeniul științelor umaniste – filologie;
• vechime minimă în muncă: 6 luni;
• pe lângă limba română, scris și vorbit, nivel avansat, cunoașterea la acest nivel a încă unei limbi oficiale a Uniunii Europene;
• cunoștințe specifice postului (comunicare și relații publice, elaborare și redactare texte, respectiv arhivare documente, alte cunoștințe similare și adiacente în domeniul asistenței asigurate activității conducerii și managerului instituției cultural-documentare);
• cunoștințe de utilizare a echipamentelor specifice postului (comunicație, operare PC, birotică)
• disponibilitate la timp de lucru prelungit, respectiv specific (prezență la acțiunile culturale organizate după-amiaza sau seara de instituție).
Pentru a participa la concurs, pe lângă condițiile aparte, enunțate mai sus, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute la art. 3 din Regulamentul–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
• să aibă cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, respectiv să aibă domiciliul în România;
• să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• să nu fie condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul de desfășurare a concursului:
29 decembrie 2022 – 13 ianuarie 2023, ora 15 – depunerea dosarelor de concurs
- în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția acestora;
- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații;
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor se produce soluționarea acestora și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse.

20 ianuarie 2023, ora 10 – proba scrisă
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise se produce notarea și comunicarea rezultatului probei scrise;
- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații;
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor se produce soluționarea acestora și comunicarea rezultatelor.

26 ianuarie 2023, ora 10 – proba de interviu
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu se produce notarea și comunicarea rezultatului probei de interviu;
- în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații;
- în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor se produce soluționarea acestora și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse;
- în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comunică rezultatele finale ale concursului.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. formular de înscriere tip, completat și semnat;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pentru care candidează;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae de tip Europass sau similar.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie de concurs

1. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”
3. Planul Potsa – Strategia integrată de dezvoltare a județului Covasna 2021–2030 – subcapitolul Cultură, industrii creative și multiculturalism (pag. 187–204.)
4. Strategia de dezvoltare locală a municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008–2018 – capitolele 6. și 7.
5. Catinca Agache: Biblioteconomie – valori tradiționale și moderne (Ed. Vasiliana ’98, Iași, 2007): subcapitolele Biblioteca – spațiu al informației și al cunoașterii (56–62.), Biblioteca publică și comunitatea (63–67.), Relații cu publicul. Biblioteca și utilizatorii ei (153–156.), Promovarea imaginii bibliotecii. Animația culturală și integrarea bibliotecii în viața comunității (198–208.).

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0267–315577 și prin e-mail (biblio@kmkt.ro).

28 decembrie 2022, Sf. Gheorghe

Director,
SZONDA Szabolcs

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve